With Rock We Are One \m/
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang Chủ Rock ForumTrang Chủ Rock Forum  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  Upload ẢnhUpload Ảnh  

› Dự kiến mở rộng thêm 1 số kênh radio mới ! > Click here

Hiện tại forum đang trong thời gian bào dưỡng
Latest topics
» Điện thoại chính hãng,điện thoại giá rẽ, uy tín và chất lượng|Shop điện thoại KT Phone
by Admin Thu Jun 26, 2014 12:28 am

» Điện thoại chính hãng,điện thoại giá rẽ, uy tín và chất lượng|Shop điện thoại KT Phone
by Admin Wed Jun 18, 2014 9:29 pm

» Shop điện thoại KT Phone dien thoai di dong,dtdd, phone, dien thoai chinh hang, dien thoai gia re,mobile ktphone, điện thoại di động, điện thoại chính hãng, điện thoại giá rẽ, nokia,samsung,htc,lg,vertu,sữa chữa,sua chua,linh kiện, thẻ nhớ,linh kien
by Admin Wed Jun 18, 2014 9:25 pm

» Link download game báo động đỏ 2 (Link Mediafire)
by Admin Wed Jun 18, 2014 2:06 pm

» Điện thoại KT Phone, chuyên mua/bán điện thoại, linh kiện, Mua bán điện thoại, dtdd, smartphone, Laptop, máy tính xách tay, Máy tính bảng chính hãng
by Admin Wed Jun 18, 2014 2:02 pm

» HiVi 2S Pro Phần mềm bán hàng mã vạch dễ sử dụng
by hivisoft Mon Apr 08, 2013 10:40 am

» Phần mềm đọc báo trên điện thoại BaoNet 5 Java chính thức ra mắt
by nangmoi Mon Feb 25, 2013 9:38 am

» Phần mềm đọc báo trên điện thoại BaoNet 5 Java chính thức ra mắt
by nangmoi Tue Dec 25, 2012 3:43 pm

» KANSAS STATE UNIVERSITY_HỌC BỔNG CHO NĂM HỌC 2013
by capstone Wed Sep 19, 2012 8:38 am

» Phần mềm quản lý vàng bạc, trang sức – HiVi Gold 2011
by thanhhuyennd Sat Jun 16, 2012 11:03 pm


Share | 
 

 Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Khối 12

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 76
Điểm : 144
Join date : 13/02/2009
Age : 24
Đến từ : ECW

Bài gửiTiêu đề: Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Khối 12   Mon Jan 11, 2010 7:05 pm

BÀI 1 : "ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ"

A. ĐỘI HÌNH TIỂU ĐỘI BỘ BINHI. Đội hình tiểu đội hàng ngang :

Ý nghĩa : Thường được vận dụng trong học tập, sinh hoạt, kiểm tra, giá súng.

1) Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang :

a) Tập hợp :

Khaåu leänh : “Tieåu ñoäi X …… thaønh 1 haøng ngang taäp hôïp” coù döï leänh vaø ñoäng leänh.Tiểu ñoäi trưởng (a trưởng) xác
định vị trí và đứng nghiêm hô khẩu lệnh"Tiểu đội X" (Nếu các tiểu đội
khác cùng tập hợp bên cạnh thì hô đầy đủ phiên hiệu của tiểu đội mình)
- Khi nghe hoâ “Tieåu ñoäi X” toaøn tieåu ñoäi quay veà höôùng a tröôûng ñöùng nghieâm chôø leänh.
- Khi
toaøn tieåu ñoäi ñaõ ñöùng nghieâm chôø leänh, a tröôûng hoâ tieáp
“thaønh moät haøng ngang … taäp hôïp”, roài quay veà höôùng ñònh taäp
hôïp ñöùng nghieâm laøm chuaån cho tieåu ñoäi vaøo taäp hôïp.

- Döùt ñoäng leänh “TAÄP HÔÏP
toaøn tieåu ñoäi nhanh choùng im laëng chaïy vaøo taäp hôïp, ñöùng veà
phía beân traùi a tröôûng thaønh 1 haøng ngang daõn caùch 70 cm (tính
töø giöõa hai goùt chaân cuûa hai ngöôøi ñöùng caïnh nhau) hoaëc caùch
nhau khoaûng 20 cm (tính theo khoaûng caùch giöõa hai caùnh tay cuûa
hai ngöôøi caïnh nhau).

- Khi ñaõ coù 2à 3 hoïc sinh ñöùng vaøo vò trí taäp hôïp, a tröôûng quay nöõa beân traùi ñi ñeàu ra phía tröôùc chính giöõa ñoäi hình caùch 3 à 5 böôùc quay maët vaøo ñoäi hình ñoân ñoác tieåu ñoäi taäp hôïp.
Töøng ngöôøi khi ñöùng vaøo vò trí phaûi nhanh choùng töï ñoäng gioùng haøng ñuùng giaõn caùch sau ñoù ñöùng nghæ.


Chuù yù : muoán
kieåm tra giaõn caùch cuûa töøng ngöôøi, tay traùi naém laïi choáng
vaøo ngang thaét löng (söôøn beân traùi) khi khuyûu tay cuûa mình saùt
vôùi caùnh tay phaûi cuûa ngöôøi ñöùng beân caïnh laø ñöôïc.
a) Điểm số :


- Khaåu leänh “ÑIEÅM SOÁ” khoâng coù döï leänh.
- Döùt ñoäng leänh “ÑIEÅM SOÁ”, hoïc
sinh laàn löôït töø phaûi sang traùi laàn löôït ñieåm soá xong quay
maët trôû laïi. Ngöôøi ñöùng cuoái haøng khoâng phaûi ñaùnh maët sang
phaûi, khi ñieåm soá xong thì hoâ “HEÁT”.

- Töøng ngöôøi tröôùc khi ñieåm soá cuûa mình phaûi ñöùng nghieâm, sau khi ñieåm soá xong trôû laïi tö theáñöùng nghæ.
Chuù yù : ñieåm soá phaûi to, roõ raøng, döùt khoaùt, lieân tuïc.b) Chỉnh đốn hàng ngũ :


- Tröôùc khi chænh ñoán haøng nguõ a tröôûng phaûi hoâ cho tieåu ñoäi ñöùng nghieâm.
- Khaåu
leänh : “nghieâm …… nhìn phaûi (traùi) thaúng”. coù döï leänh vaø ñoäng
leänh, nhìn phaûi (traùi) laø döï leänh, “thaúng” laø ñoäng leänh.

- Döùt
ñoäng leänh “ thaúng” tröø hoïc sinh laøm chuaån (ngöôøi ñöùng ñaàu
haøng beân phaûi (traùi)) vaãn nhìn thaúng. Coøn laïi caùc chieán syõ
khaùc quay maët heát côõ sang phaûi (traùi) xeâ dòch leân xuoáng ñeå
doùng haøng vaø giöõ giaõn caùch. Khi gioùng haøng töøng ngöôøi phaûi
nhìn ñöôïc naép tuùi aùo ngöïc beân traùi (phaûi) cuûa ngöôøi ñöùng
thöù tö veà beân phaûi (traùi) mình (Ñoái vôùi nöõ nhìn thaáy ve coå
aùo).

- Khi tieåu ñoäi gioùng haøng xong a tröôûng hoâ “THOÂI”.
- Döùt ñoäng leänh “THOÂI, taát
caû tieåu ñoäi quay maët trôû laïi, ñöùng nghieâm. a tröôûng kieåm tra
giaõn caùch cuûa caùc chieán syõ, sau ñoù quay ½ beân traùi (phaûi) ñi
ñeàu veà phía ngöôøi laøm chuaån, caùch töø 2
à 3 böôùc, quay maët vaøo ñoäi hình ñeå kieåm tra haøng ngang.
- Neáu thaáy haøng goùt chaân vaø ngöïc cuûa caùc chieán syõ naèm treân cuøng moät ñöôøng thaúng laø ñöôïc.
- Neáu chieán syõ naøo ñöùng chöa thaúng a tröôûng hoâ khaåu leänh ”ÑOÀNG CHÍ X … LEÂN (XUOÁNG)”,
chieán syõ nghe goïi teân mình quay maët nhìn veà höôùng a tröôûng laøm
theo leänh cuûa a tröôûng; khi chieán syõ ñaõ ñöùng thaúng a tröôûng
hoâ “ÑÖÔÏC”, luùc naøy chieán syõ môùi ñöôïc quay maët veà höôùng cuõ.

- Chænh ñoán xong a tröôûng quay veà laïi vò trí chæ huy.


Chuù yù :
- Khi chænh ñoán haøng nguõ coù theå goïi baèng teân hoaëc baèng soá.
- Coù theå choïn ngöôøi ñöùng giöõa laøm chuaån. Ngöôøi laøm chuaån giô tay traùi leân.c) Giải tán :


- Khaåu leänh : “GIAÛI TAÙN” khoâng coù döï leänh.
- Khi nghe döùt ñoäng leänh “GIAÛI TAÙN”moïi ngöôøi trong tieåu ñoäi nhanh choùng taûn ra. neáu ñang ñöùng nghæ phaûi veà tö theá nghieâm roài môùi taûn


Đội hình tiểu đội : 2 hàng ngang


Caùc böôùc thöïc hieän cô baûn gioáng nhö ñoäi hình moät haøng ngang. Chæ khaùc :a) Khẩu lệnh :


TIEÅU ÑOÄI THAØNH 2 HAØNG NGANG…. TAÄP HÔÏP”b) Vị trí trong đội hình :

Caùc soá leû ñöùng haøng treân, caùc soá chaün ñöùng haøng döôùi, cöï ly haøng döôùi caùch haøng treân 1 m.
II. Ñoäi hình tieåu ñoäi haøng doïc : (goàm 4 böôùc)


- Taäp hôïp
- Ñieåm soá
- Chænh ñoán haøng nguõ
- Giaûi taùn1) Ñoäi hình tieåu ñoäi : 1 haøng doïca) Taäp hôïp


- Khaåu leänh : “Tieåu ñoäi X …… THAØNH 1 HAØNG DOÏC TAÄP HÔÏP” coù döï leänh vaø ñoäng leänh.- Ñoäng
taùc : a tröôûng xaùc ñònh vò trí vaø höôùng taäp hôïp, quay veà höôùng
tieåu ñoäi ñöùng nghieâm hoâ khaåu leänh “tieåu ñoäi x” toaøn
tieåu ñoäi toaøn tieåu ñoäi quay veà höôùng a tröôûng ñöùng nghieâm
chôø leänh. a tröôûng hoâ tieáp “thaønh moät haøng doïc … taäp hôïp”,
roài quay veà höôùng ñònh taäp hôïp ñöùng nghieâm laøm chuaån cho tieåu
ñoäi vaøo taäp hôïp.- Döùt ñoäng leänh “TAÄP HÔÏP
toaøn tieåu ñoäi nhanh choùng im laëng chaïy vaøo taäp hôïp, ñöùng sau
a tröôûng thaønh 1 haøng doïc. Cöï ly giöõa ngöôøi ñöùng tröôùc ñeá
ngöôøi ñöùng sau laø 1m (tính töø goùt chaân ngöôøi tröôùc ñeán goùt
chaân ngöôøi ñöùng sau).

- Khi ñaõ coù 2à 3
hoïc sinh ñöùng vaøo vò trí taäp hôïp, a tröôûng quay nöõa beân traùi
ñi ñeàu ra phía tröôùc cheách veà beân traùi ñoäi hình caùch 3
à 5 böôùc quay maët vaøo ñoäi hình ñoân ñoác tieåu ñoäi taäp hôïp.
- Töøng ngöôøi khi ñöùng vaøo vò trí phaûi nhanh choùng töï ñoäng gioùng haøng ñuùng giaõn caùch sau ñoù ñöùng nghæ.b) Ñieåm soá :


- Khaåu leänh “ÑIEÅM SOÁ” khoâng coù döï leänh.
- Döùt ñoäng leänh “ÑIEÅM SOÁ” , hoïc sinh laàn löôït thöù töï töø treân xuoáng döôùi laàn löôït ñieåm soá töø 1 à heát
tieåu ñoäi. Ñoäng taùc cuûa töøng ngöôøi töông töï nhö ñieåm soá ôû
haøng ngang chæ khaùc quay maët heát côõ sang beân traùi.

Chuù yù : ñieåm soá phaûi to, roõ raøng, döùt khoaùt, lieân tuïc.

c) Chænh ñoán haøng nguõ :


- Tröôùc khi chænh ñoán haøng nguõ a tröôûng phaûi hoâ cho tieåu ñoäi ñöùng nghieâm.
- Khaåu
leänh : “nghieâm …… nhìn tröôùc thaúng”. coù döï leänh vaø ñoäng leänh,
nhìn tröôùc laø döï leänh, “thaúng” laø ñoäng leänh.

- Döùt
ñoäng leänh “thaúng” tröø hoïc sinh soá 1 laøm chuaån. Coøn laïi caùc
chieán syõ khaùc gioùng haøng doïc nhìn thaúng giöõa gaùy ngöôøi ñöùng
tröôùc mình (khoâng nhình thaáy ngöôøi thöù 2 ñöùng tröôùc mình) töï
xeâ dòch sang phaûi ( hoaëc traùi) ñeå thaúng haøng doïc, vaø xeâ dòch
leân xuoáng ñeå ñuùng cöï ly.

- Khi tieåu ñoäi gioùng haøng xong a tröôûng hoâ “THOÂI”. Toaøn tieåu ñoäi ñöùng nghieâm, khoâng xeâ dòch. A tröôûng quay ½ beân traùi ñi ñeàu veà phía tröôùc chính giöõa ñoäi hình, caùch ñoäi hình 2 à 3
böôùc nhìn vaøo ñoäi hình ñeå kieåm tra haøng doïc. Neáu chieán syõ
naøo ñöùng chöa thaúng haøng a tröôûng duøng khaåu leänh goïi teân
hoaëc soá ñeå söûa “QUA PHAÛI” hoaëc “QUA TRAÙI”, chieán syõ ñöôïc goïi teân laøm theo leänh cuûa tieåu ñoäi tröôûng, khi chieán syõ ñaõ ñöùng thaúng haøng a tröôûng hoâ “ÑÖÔÏC. Söûa xong a tröôûng veà vò trí chæ huy (ôû beân traùi phía tröôùc ñoäi hình).

Chuù yù :
- Khi chænh ñoán haøng nguõ coù theå goïi baèng teân hoaëc baèng soá.
- Coù theå söûa 1 chieán syõ, hoaëc 2 à 3 chieán syõ cuøng luùc ñeàu ñöôïc.
d) Giaûi taùn :
- Khaåu leänh : “GIAÛI TAÙN” khoâng coù döï leänh
- Khi nghe döùt ñoäng leänh “GIAÛI TAÙN”moïi ngöôøi trong tieåu ñoäi nhanh choùng taûn ra. neáu ñang ñöùng nghæ phaûi veà tö theá nghieâm roài môùi taûn2) Ñoäi hình tieåu ñoäi : 2 haøng doïc

Caùc böôùc thöïc hieän cô baûn gioáng nhö ñoäi hình tieåu ñoäi moät haøng doïc. Chæ khaùc :a) Khaåu leänh : “TIEÅU ÑOÄI THAØNH 2 HAØNG DOÏC…. TAÄP HÔÏP”


b) Vò trí ñöùng trong ñoäi hình :

Caùc soá leû ñöùng haøng haøng doïc beân phaûi, soá chaün ñöùng haøng doïc beân traùi.B. ÑỘI HÌNH TRUNG ĐỘI BOÄ BINH :

I. Ñoäi hình trung ñoäi HAØNG NGANG :


Goàm 1 haøng ngang, 2 haøng ngang, 3 haøng ngang * YÙ nghóa :
Thöôøng duøng ñeå huaán luyeän noùi chuyeän, kieåm tra, ñieåm danh, khaùm suùng giaù suùng, ñaët suùng.
* Vò trí cuûa trung ñoäi tröôûng :
- ÔÛ
ñoäi hình trung ñoäi haøng ngang trung ñoäi tröôûng ñöùng beân phaûi
ngang haøng treân cuøng vò trí chæ huy taïi choã nhö : Ñoân ñoác, taäp
hôïp, ñieåm soá, luyeän taäp, nhaän xeùt, b tröôûng ñöùng ôû chính
giöõa phía tröôùc ñoäi hình caùch ñoäi hình 5
à 8 böôùc.
- Khi chæ huy trung ñoäi haønh tieán trung ñoäi tröôûng ñi beân traùi ñoäi hình, ngang vôùi a BB1 caùch 3-5 böôùc.
- Neáu a tröôûng ñi trong ñoäi hình thì ôû phía tröôùc chính giöõa caùch 1m.1) Ñoäi hình trung ñoäi 3 haøng ngang:

a) Taäp hôïp:


- Khaåu leänh “TRUNG ÑOÄI X THAØNH 3 HAØNG NGANG TAÄP HÔÏP“ Coù döï leänh vaø ñoäng leänh.
- Nghe döùt ñoäng leänh “TAÄP HÔÏP
toaøn trung ñoäi vaøo vò trí taäp hôïp theo thöù töï aBB1 ñöùng beân
traùi trung ñoäi tröôûng, aBB2 ñöùng phía sau aBB1, aBB3 ñöùng phía sau
aBB2 ( Moãi tieåu ñoäi thaønh moät haøng ngang) thaønh trung ñoäi 3
haøng ngang.
ÑOÄI HÌNH TRUNG ÑOÄI 3 HAØNG NGANG


b) Ñieåm soá :


- Khaåu leänh “ÑIEÅM SOÁ
khoâng coù döï leänh. Nghe döùt ñoäng leänh aBB1 ñieåm soá ( ñoäng taùc
gioáng nhö phaân (a) 1 haøng ngang), a tröôûng khoâng ñieåm soá.

- ABB2,
aBB3 khoâng ñieåm soá maø laáy soá ñaõ ñieåm cuûa aBB1 ñeå tính soá
cuûa (a) mình. Neáu aBB2, aBB3 thöøa (hoaëc thieáu) quaân soá so vôùi
soá ñaõ ñieåm cuûa aBB1 thì ngöôøi ñöùng ôû cuoái haøng cuûa aBB2 vaø
aBB3 baùo caùo cho b tröôûng bieát : khi baùo caùo phaûi ñöùng nghieâm
baùo caùo xong ñöùng nghæ.

Ví duï : aBB1 coù 7 ñoàng chí
aBB2 coù 8 ñoàng chí
aBB3 coù 6 ñoàng chí
- Khi baùo caùo thì : Ngöôøi
ñöùng ôû cuoái haøng cuûa aBB2 baùo caùo : “ aBB2 thöøa 1 “, ngöôøi
ñöùng cuoái haøng cuûa tieåu ñoäi 3 baùo caùo “aBB3” thieáu 1”.
c) Chænh ñoán haøng nguõ :


- Tröôùc khi chænh ñoán haøng nguõ phaûi hoâ “NGHIEÂM”.
- Khaåu leänh “NHÌN BEÂN PHAÛI, (TRAÙI) THAÚNG” coù döï leänh vaø ñoäng leänh.
- NHÌN BEÂN PHAÛI (TRAÙI)” laø döï leänh , “Thaúng” laø ñoäng leänh.
- Nghe
döùt ñoäng leänh caû ba haøng ñeàu phaûi quay maët heát côõ, veà phía
laøm chuaån ñeå gioùng haøng ba ngöôøi laøm chuaån cuûa ba haøng nhìn
thaúng vaø giöõ ñuùng cöï ly.

- Haøng
thöù 2 vaø 3 phaûi duøng aùnh maét ñeå giöõ haøng doïc, caùc ñoäng taùc
khaùc thöïc hieän nhö phaàn chænh ñoán haøng nguõ ôû ñoäi hình tieåu
ñoäi moät haøng ngang. Chæ khaùc b tröôûng böôùc leân chính giöõa 5
à 8 böôùc.a) Giaûi taùn :


Nhö phaàn tieåu ñoäi moät haøng ngang


II. Đội hình trung đội hàng dọc :Goàm trung ñoäi 1 haøng doïc, 2 haøng doïc, 3 haøng doïc

* YÙ nghóa :

Ñoäi hình haøng doïc duøng ñeå haønh quaân, di chuyeån
ôû baõi taäp ñöôïc nhanh choùng vaø chính xaùc, thuaän lôïi.

* Vò trí cuûa trung ñoäi tröôûng (b tröôûng)

-
ÔÛ
ñoäi hình trung ñoäi haøng doïc b tröôûng ñöùng ôû chính giöõa phía tröôùc ñoäi
hình vò trí chæ huy taïi choã nhö (ñoân ñoác, taäp hôïp, ñieåm soá, chæ huy
trung ñoäi luyeän taäp, …). Ñöùng ôû phía tröôùc beân traùi ñoäi hình caùch 5
à 8 böôùc.

-
Khi
chæ huy phaân ñoäi haønh tieán vò trí cuûa b tröôûng ñi ôû beân traùi ñoäi hình,
caùch 2
à 3 böôùc tính töø 1/3 ñaàu ñoäi
hình trôû xuoáng.


-
Khi
chænh ñoán haøng nguõ, vò trí b tröôûng ôû tröôùc ñoäi hình caùch 2
à 3 böôùc.

-
Khi
ñoäi hình trung ñoäi haøng doïc naèm trong ñoäi hình haøng ngang cuûa caáp
treân thì vò trí cuûa b tröôûng ôû beân phaûi ñoäi hình ngang vôùi haøng thöù
nhaát.

**) Đội hình trung đội : 3 hàng dọc.


a) Tập hợp :-
Khaåu
leänh : “TRUNG ÑOÄI X …… THAØNH HAØNG
DOÏC TAÄP HÔÏP
” coù döï leänh vaø
ñoäng leänh.

- Döùt ñoäng leänh toaøn boä trung
ñoäi nhanh choùng im laëng chaïy vaøo vò trí taäp hôïp, ñöùng sau b tröôûng
theo thöù töï :


o
Tieåu
ñoäi 1 : ñöùng sau trung ñoäi tröôûng


o
Tieåu
ñoäi 2 : ñöùng beân traùi tieåu ñoäi 1


o
Tieåu
ñoäi 3: ñöùng beân traùi tieåu ñoäi 2


- Moãi tieåu ñoäi thaønh moät
haøng doïc. Thaønh trung ñoäi 3 haøng doïc

* ĐỘI HÌNHa) Điểm số :- Khaåu leänh “ÑIEÅM SOÁ” khoâng coù döï leänh.

- Chæ coù tieåu ñoäi 1 ñieåm soá, caùc
tieåu ñoäi khaùc laáy soá ñieåm cuûa tieåu ñoäi 1 ñeå tính soá cuûa tieåu ñoäi
mình. Neáu thöøa hoaëc thieáu so vôùi tieåu ñoäi 1 thì baùo caùo trung ñoäi
tröôûng nhö phaàn trung ñoäi 3 haøng ngang (caùc a tröôûng khoâng ñieåm soá)


Chuù yù :
ñieåm soá phaûi to, roõ raøng, döùt khoaùt, lieân tuïc.


Caùc ñoäng taùc khaùc gioáng nhö
ñoäi hình 1 haøng doïc. Chæ khaùc laø b tröôûng ñi cheách veà beân traùi phía
tröôùc 5 -
à 8 böôùc.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://trimichael.jforum.biz
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 76
Điểm : 144
Join date : 13/02/2009
Age : 24
Đến từ : ECW

Bài gửiTiêu đề: Re: Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Khối 12   Mon Jan 11, 2010 7:05 pm

BÀI 2 : CÁC TƯ THẾ VẬN ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG, TẢI VỀ MÁY CLICK VÀO ĐÂY

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://trimichael.jforum.biz
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 76
Điểm : 144
Join date : 13/02/2009
Age : 24
Đến từ : ECW

Bài gửiTiêu đề: Re: Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Khối 12   Mon Jan 11, 2010 7:05 pm

BÀI 3 : TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM, TẢI VỀ MÁY

NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, TẢI VỀ MÁY"HỌC SINH ĐỌC THÊM THAM KHẢO "+ Quân khu là một tổ chức trong quân đội có trách nhiệm bảo vệ một lãnh thổ nhất định trong một quốc gia.

+ Quân chủng
một thành phần cao cấp trong tổ chức quân đội, hoạt động tác chiến có ý
nghĩa chiến lược, trong một môi trường nhất định (trên không, trên bộ,
trên biển), được tổ chức biên chế, trang bị, huấn luyện phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ và phương thức tác chiến. Mỗi quân chủng có các binh chủng, bộ đội chuyên môn, các đơn vị thích hợp.
 • Quân chủng Lục quân:
  là quân chủng tác chiến chủ yếu trên mặt đất. Trong quân đội nhiều
  nước, QCLQ thường là quân chủng có số quân đông nhất và giữ vai trò
  quan trọng trong việc tiêu diệt lực lượng đối phương, đánh chiếm và giữ
  đất đai.
 • Quân chủng Hải quân:
  là quân chủng thực hiện những nhiệm vụ tác chiến trên các chiến trường
  biển và đại dương. Có các binh chủng: tàu mặt nước, tàu ngầm, không
  quân, hải quân, pháo binh, tên lửa bờ biển, bộ binh hải quân...
 • Quân chủng Phòng không
  quân chủng làm nhiệm vụ đánh trả các phương tiện tập kích đường không
  của đối phương, bảo vệ các trung tâm chính trị, kinh tế, các cụm lực
  lượng, các căn cứ quân sự và khu dân cư. QCPK có các binh chủng: tên
  lửa phòng không, pháo phòng không, rađa phòng không.
 • Quân chủng Không quân là quân chủng làm nhiệm vụ sử dụng khí cụ bay để đánh các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển.


+ Binh chủng
là sự hơp thành của nhiều quân chủng thuộc nhiều ngành mà thành như:
hải quân kết hợp bộ binh mà thành thủy quân lục chiến đánh cả trên cạn
lẫn trên nước.Về bộ binh, thành phần tổ chức cơ bản nhất của QĐNDVN là tổ chiến đấu gồm 3 người, thường được gọi là tổ "tam tam".

Các cấp sau được tổ chức theo nguyên tắc "tam tam chế".

Tiểu đội
3 cấp cơ bản là 7, 9 và 12 người. Phổ biến nhất là 9 người chia thành 3
tổ chiến đấu. Vũ khí có thể là 1 B-40/41, 1 M-79, 1 trung liên RPD/RPK
hoặc đại liên cá nhân PK (hiếm), còn lại là AK.

Trung đội gồm 3 tiểu đội và trung đội bộ, quân số từ 20-36 người.

Đại đội gồm :
- 3 trung đội bộ binh.
- Đại đội bộ gồm chỉ huy đại đội + một số trinh sát, liên lạc, thông tin.
Quân số đại đội khoảng 80-120 người.

Tiểu đoàn gồm :
- Tiểu đoàn bộ, tương đương 1 trung đội gồm chỉ huy tiểu đoàn, bộ phận vệ binh, trinh sát, công binh, thông tin.
- 3 đại đội bộ binh.
-
1 đại đội hoả lực, thường bao gồm các trung đội : B-41, đại liên
(K-53/63), cối (60mm và 82mm), chống tăng (ĐKZ 75/82mm), phòng không
(DShk 12,7mm).
- Các trung đội công binh, thông tin, vận tải, quân y.
Quân số tiểu đoàn từ 300-500 người.

Trung đoàn gồm :
- Trung đoàn bộ, gồm chỉ huy trung đoàn, bộ phận vệ binh, trinh sát, công binh, thông tin.
- 3 tiểu đoàn bộ binh.
- 3 đại đội hoả lực : cối (82mm), chống tăng (ĐKZ 75/82mm), phòng không (DShk 12,7mm).
- Các đại đội công binh, thông tin, vận tải, quân y.
Quân số trung đoàn từ 1.500-3.000 người.

Lữ đoàn gồm :
- Lữ đoàn bộ.
- 4 tiểu đoàn bộ binh.
- 1 tiểu đoàn pháo binh.
- 1 tiểu đoàn phòng không.
- Các đại đội công binh, thông tin, vận tải, trinh sát...
Quân số lữ đoàn khoảng 3.500 người.
Lữ đoàn có thể coi là sư đoàn rút gọn, được biên chế đầy đủ các thành phần binh chủng để đảm bảo khả năng tác chiến độc lập.

Sư đoàn bộ binh gồm :
- Sư đoàn bộ.
- 3 trung đoàn bộ binh.
-
1 trung đoàn pháo binh và 1 tiểu đoàn phòng không (37mm). Trung đoàn
pháo này thường gồm các tiểu đoàn lựu pháo (105 hoặc 122mm), pháo nòng
dài (76,2 hoặc 85mm), cối nặng (120 hoặc 160mm).
- Các tiểu đoàn công binh, thông tin, vận tải...
- Các đại đội đặc công, trinh sát, quân y, phòng hoá...
Trong một số trường hợp, sư đoàn còn được biên chế thêm 1 tiểu đoàn xe tăng hoặc pháo tự hành.

Sư đoàn bộ binh cơ giới gồm :
- Sư đoàn bộ.
- 3 trung đoàn bộ binh cơ giới.
- 1 trung đoàn pháo binh và các tiểu đoàn pháo chống tăng, pháo phản lực.
- 1 trung đoàn phòng không.
- 1 tiểu đoàn xe tăng.
- Các tiểu đoàn trinh sát, công binh, quân y, vận tải, sửa chữa.
- Các đại đội vệ binh, phòng hoá.

Quân số sư đoàn nói chung từ 8.000-10.000 người.

Quân đoàn, là cấp lớn nhất trong biên chế QĐNDVN, bao gồm :
- Quân đoàn bộ.
- 3-5 sư đoàn bộ binh.
- 1 lữ đoàn xe tăng thiết giáp.
- 1 lữ đoàn pháo binh : pháo tầm xa 122, 130, 155mm, pháo phản lực H-12, BM-13/14/21...
- 1 lữ đoàn phòng không : cao xạ 37mm, 57mm.
- 1 lữ đoàn công binh.
- 1 trung đoàn thông tin.
- Các đơn vị khác như đặc công, trinh sát, phòng hoá, vận tải....
Quân số quân đoàn khoảng từ 30.000-50.000 người.
+ Quân Đoàn theo
đúng định nghĩa tiếng Việt là các Quân Đoàn bộ đội Việt Nam hiện nay
(tức các Quân Đòan 1, 2, 3, 4). Mỗi Quân Đoàn gồm 3 Sư Đoàn bộ binh chủ
lực, một Lữ Đoàn xe tăng, một Trung Đoàn pháo binh, một Lữ Đoàn công
binh, một Trung Đoàn phòng không, một Bệnh Viện dã chiến, một Trường Hạ
Sỹ Quan, một Tiểu Đoàn kho vận, một Tiểu Đoàn thông tin và một khối Cơ
Quan Quân Đoàn. Nghĩa là vào khoảng 4 Sư Đoàn, nếu biên chế dủ khoảng
25 nghìn người. Nếu nói rộng ra, lúc đông nhất thông thường mỗi Quân
Đoàn có gấp rưỡi số quân, phần dôi dư là bộ đội đang được huấn luyện
(ví dụ, Sư Đoàn 325 chẳng hạn, khi Sư Đoàn chính đang chiến đấu thì ở
hậu phương có một Sư Đoàn 325 để tuyển quân huấn luyện. Nhưng có những
dịp, mặt trận cần gấp, khung huấn luyện cũng ra trận mà Sư Đoàn thì vẫn
ở mặt trận, thế là sẽ có Sư Đoàn 325 và Sư Đoàn 325B. Rồi tình huống
kéo dài, hai phiên hiệu như vậy hoặc các 325C và 325D cùng trong chiến
trường).


Kí hiệu trên bản đồ :

Đơn
vị Tăng thiết giáp trong kí hiệu có thêm 1 hình thoi. Các đơn vị khác
thì đơn thuần chỉ là viết tắt : ĐC, KQ, HQ, PB, CB, TT....

Đối với tăng thiết giáp :
- Trung đội : 2-5 xe.
- Đại đội : 2-3 trung đội, 5-10 xe.
- Tiểu đoàn : 2-3 đại đội, 15-30 xe.
- Trung đoàn : 2-4 tiểu đoàn, 60-80 xe.
- Lữ đoàn : 3-5 tiểu đoàn, 80-100 xe.
Trong biên chế trung và lữ đoàn thường có ít nhất 1 tiểu đoàn xe bọc thép chở bộ binh.

Đối với pháo binh, phòng không, hoả lực :
- Khẩu đội : 1 khẩu.
- Trung đội : 2-3 khẩu.
- Đại đội : 2-3 trung đội, gồm 4-6 khẩu.
- Tiểu đoàn : 2-3 đại đội, gồm 8-12 khẩu.
- Trung đoàn : 2-3 tiểu đoàn, gồm 20-36 khẩu.
- Lữ đoàn : 3-5 tiểu đoàn, khoảng 40-50 khẩu.
- Sư đoàn : gồm một số trung đoàn cao xạ và/hoặc TLPK.

Riêng tiểu đoàn tên lửa phòng không có 6 dàn phóng.
Trung đoàn TLPK gồm 4-6 tiểu đoàn hoả lực và 1-2 tiểu đoàn đảm bảo kỹ thuật.
Lữ đoàn TLPK gồm 8 tiểu đoàn hoả lực, 2 tiểu đoàn kỹ thuật cùng các đơn vị thông tin, radar, sở chỉ huy tự động....


1 điểm cần lưu ý, tiếng Anh có từ battery để chỉ 1 cụm súng/pháo/tên
lửa gồm 6-9 khẩu, từ điển thông thường dịch thành "khẩu đội" là sai.
Battery tương đương đại đội súng/pháo hoặc tiểu đoàn TLPK, khẩu đội thì
chỉ duy nhất có 1 khẩu.

Đối với không quân :
- Biên đội : 4-6 máy bay.
- Tiểu đoàn : 8-12 máy bay.
- Trung đoàn : 20-30 máy bay.
- Sư đoàn : gồm một số trung đoàn.

Sau 75, biên chế KQNDVN được tổ chức lại, 1 trung đoàn KQ chiến đấu có 3 phi đội. Như vậy mỗi phi đội sẽ có khoảng 8-12 máy bay.


Về hải quân em không được rõ, các bác bổ sung hộ.


Trong
chiến đấu đôi khi có những đơn vị lâm thời được thành lập bằng cách
ghép các đơn vị nhỏ lại, thường được gọi đơn giản là "đoàn". Tuỳ theo
tình hình mà "đoàn" này có thể tương đương trung, lữ, sư hoặc thậm chí
cả quân đoàn. Cá biệt, 1 "đoàn" rất nổi tiếng là 559 thì quy mô của nó
tương đương với cả 1 quân khu.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://trimichael.jforum.biz
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 76
Điểm : 144
Join date : 13/02/2009
Age : 24
Đến từ : ECW

Bài gửiTiêu đề: Re: Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Khối 12   Mon Jan 11, 2010 7:06 pm

2008 • Quy định mới về biểu tượng quân hàm với 1 số cải tiến
 • Quy định quân hàm Sĩ quan chuyên nghiệp cũng sử dụng vạch kim loại thẳng
  nhưng có sọc màu hồng chạy giữa cầu vai quân hàm để dễ phân biệt.
 • Cầu vai của cấp tướng được dệt nổi hình trống đồng và chim hạc. Cầu vai của
  cấp tá được dệt các đường kẻ chỉ giống của cấp tướng kiểu cũ

CẦU VAI CHÍNH THỨC HIỆN NAY


Cầu vai cho biết cấp bậc và quân chủng của quân nhân.
Màu viền của cầu vai thể hiện các quân chủng:

 • Lục quân: màu đỏ tươi
 • Không quân và Phòng không: màu xanh da trời
 • Hải quân: màu tím than.

Màu nền là màu vàng.

 • Cầu vai Bộ đội biên phòng có màu viền là màu đỏ tươi tương tự như Lục quân,
  nhưng có màu nền xanh lá cây.
 • Cầu vai Cảnh sát biển có màu viền vàng nhưng có màu nền tím than tương tự
  màu viền của Hải quân.
 • Quân hàm sĩ quan cấp tướng
Đại tướng Lục quân
Đô đốc Hải quân
Trung tướng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Biên phòng


 • Cầu vai của sĩ quan cấp tá và cấp úy
Đại tá Lục quân
Thượng tá Biên phòng
Trung tá Phòng không - Không quân
Thiếu tá Hải quân
Đại úy Phòng không - Không quân
Thượng úy Biên phòng
Trung úy Hải quân
Thiếu úy Lục quân
Chuẩn úy Lục quân (quân nhân chuyên
nghiệp)


 • Cầu vai học viên, hạ sĩ quan và chiến sĩ
Học viên sĩ quan Lục quân
Học viên Hạ sĩ quan Phòng không - Không
quân
Thượng sĩ Biên phòng
Trung sĩ Lục quân
Hạ sĩ Phòng không - Không quân
Binh nhất Lục quân
Binh nhì Lục quân

Riêng của hạ sĩ quan và chiến sĩ Hải quânThượng sĩ
Trung sĩ
Hạ sĩ
Binh nhất
Binh nhì

Ngoài ra cầu vai còn cho biết quân nhân là sĩ quan chỉ huy (H1) hay quân nhân
chuyên nghiệp (H2: Cánh gà).Thiếu tá chỉ huy(H1)
Thiếu tá chuyên nghiệp(H2)

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://trimichael.jforum.biz
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 76
Điểm : 144
Join date : 13/02/2009
Age : 24
Đến từ : ECW

Bài gửiTiêu đề: Re: Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Khối 12   Mon Jan 11, 2010 7:06 pm

Quân
hàm kết hợp của Lục quân


* Giải thích : Quân hàm kết hợp này thường được sử dụng trong tác chiến(chiến đấu) hoặc khi ra thao trường, khi đeo quân hàm kết hợp thì không cần phải đeo cầu vai
## HỌC SINH LƯU Ý : QUÂN HÀM KẾT HỢP GẶP NGOÀI THỰC TẾ LÀ MIẾNG TIẾT MÀU ĐỎ TRONG HÌNH,
ĐEO Ở CỔ ÁO, ĐEO THEO CHIỀU DỌC CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHIỀU NGANG TRONG
HÌNH, CÒN HÌNH NỀN MÀU XANH LỢT Ở PHÍA SAU THÌ KHÔNG CÓ, NGƯỜI TA LÀM
ĐỂ NỔI HÌNH MIẾNG TIẾT LÊN

Theo
đại tá Phan Huy Thân - phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kỹ thuật quân
nhu (Cục Quân nhu) - lần cải tiến quân phục lớn nhất là vào 1-1-1994.
Trong 14 năm qua cũng có nhiều lần cải tiến quân phục.


 • Quân hàm sĩ quan cấp tướng


Đại tướngThượng tướngTrung tướngThiếu tướng


 • Quân hàm sĩ quan cấp tá và cấp úy


Đại táThượng táTrung táThiếu táĐại úyThượng úyTrung úyThiếu úy


 • Quân hàm học viên, hạ sĩ quan và chiến sĩ


Học viênThượng sĩTrung sĩHạ sĩBinh nhấtBinh nhì

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://trimichael.jforum.biz
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Khối 12   

Về Đầu Trang Go down
 
Luật Nghĩa Vụ Quân Sự Khối 12
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [21032011][News] Jaejoong bật mí ý nghĩa các hình xăm trên cơ thể
» [11022011][News] Sò đen nghĩ mình là người xinh đẹp nhất thế giới 0.o
» [29102010][NEWS] JYJ được người Mỹ công nhận là Nghệ sỹ đẳng cấp thế giới
» [26012011][news]Bonamana của SuJu bị Trung Quốc cấm cửa
» [26112010][News] Suju Eunhyuk nghĩ SNSD Sooyoung lúc trước khi debut dễ thương hơn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
[C]hào mừng bạn đến với [R]Ock [F]orum  :: Giáo Dục :: Trường THPT Trần Quang Khải :: Khối 12-
Chuyển đến